tel: (22) 85 33 282, (22) 85 33 288
e-mail:
ul. Mozarta 1 lokal 38 (klatka "B"), 02-736 Warszawa
Biały orzeł, godło polski

KANCELARIA NOTARIALNA
WARSZAWA - SŁUŻEW

Notariusz biegły angielski Notariusz biegły angielski

Pomożemy Ci zrozumieć zagadnienia prawne, które mogą wydawać się skomplikowane.
W przejrzysty sposób dokonujemy czynności notarialnych, czuwając nad należytym zabezpieczeniem Twoich praw i interesów.NOTARIUSZ

Julia Fersten - Notariusz / Notary

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także kurs dyplomowy w zakresie prawa angielskiego i prawa UE – „The British Law Centre Diploma Course”, organizowany przez Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (tzw. British Law Centre, BLC) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, będące wspólną placówką dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia Ltd i Uniwersytetu Cambridge.

Aplikację notarialną odbyłam w Izbie Notarialnej w Warszawie. Zawód notariusza nieprzerwanie wykonuję od 2009 roku. W latach 2009-2017 byłam partnerem w Kancelarii Notarialnej Jarosław Pluta – Notariusz Julia Fersten – Notariusz spółka partnerska. Obecnie prowadzę indywidualną kancelarię notarialną w Warszawie.

W latach 2013 i 2014 byłam członkiem Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie. Ponadto w latach 2014 i 2015 prowadziłam zajęcia dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie.

Do moich ulubionych obszarów prawa należą: prawo handlowe, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i prawo zobowiązań.

Julia Fersten - Notariusz / Notary


CZYNNOŚCI

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku, w zakresie czynności dokonywanych przez notariusza są:

 • Akty notarialne
 • Akty poświadczenia dziedziczenia
 • Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Poświadczenie własnoręczności podpisu
 • Poświadczenie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem
 • Poświadczenie daty okazania dokumentu
 • Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • Doręczanie oświadczeń
 • Protokoły
 • Protesty weksli i czeków
 • Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystejOPŁATY

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.

Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki i opłaty:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłata sądowa
które przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Zapraszamy do kontaktu celem ustalenia wysokości opłat związanych z konkretną czynnością.

Notariusz jest zobowiązany do bezpłatnego udzielania informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych.PORADY DLA CIEBIE

KLAUZULA APOSTILLE – CO TO JEST I KIEDY JEST WYMAGANA

W obrocie międzynarodowym wiarygodność dokumentów urzędowych stwierdzana jest w drodze następujących alternatywnych procedur, uregulowanych odrębnymi przepisami:

 • legalizacja
 • klauzula apostille
 • uznanie wiarygodności dokumentu z mocy prawa

Legalizacja jest urzędowym uwierzytelnieniem dokumentów przez organy państwa, w którym dokument został wystawiony oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne państwa, w którym dokument będzie przedkładany.

Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych został zniesiony konwencją sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku („Konwencja”), która ma zastosowanie do dokumentów urzędowych sporządzonych na terytorium jednego z państw – stron Konwencji i które mają być przedłożone na terytorium innego państwa – strony Konwencji.

Polska jest stroną Konwencji od dnia 14 sierpnia 2005 roku.

Aktualny wykaz stron konwencji jest dostępny pod poniższym adresem:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Dla celów Konwencji za dokumenty urzędowe uważa się:

 • dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń ("huissier de justice");
 • dokumenty administracyjne;
 • akty notarialne;
 • urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów.

Jednakże Konwencja nie ma zastosowania do:

 • dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych;
 • dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

Zgodnie z Konwencją jedyną czynnością, która może być wymagana w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument, oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jest dołączenie klauzuli apostille, wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

Apostille wydawana jest na wniosek osoby, która podpisała dokument bądź jego posiadacza.

Dołączenie klauzuli apostille nie może być wymagane, gdy ustawy, inne przepisy prawne lub praktyka obowiązująca w państwie, w którym dokument jest przedłożony, lub umowa między dwoma lub większą liczbą państw – stron Konwencji, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji (uznanie wiarygodności dokumentu z mocy prawa).

W Polsce organem właściwym do nadawania klauzuli apostille jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Szczegółowy opis procedury związanej z nadawaniem klauzuli apostille, w tym Formularz wniosku o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, jest dostępny na stronie internetowej MSZ:
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostilleNAPISZ DO NAS


KONTAKT


Kancelaria Notarialna Julia Fersten - notariusz
Warszawa - Służew
ul. Mozarta 1 lokal 38 (klatka "B")
02-736 Warszawa

telefony: (22) 85 33 282,   (22) 85 33 288
e-mail: fersten@notariusze.waw.pl

Godziny pracy kancelarii:
pon. 10:00 – 18:00
wt.-czw. 09:00 – 17:00
pt. 08:00 – 16:00

Po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby istnieje możliwość skorzystania z przypisanych do Kancelarii miejsc parkingowych w garażu podziemnym na poziomie -2 budynku.

Rachunek główny:
67 2490 0005 0000 4530 4577 4146
Rachunek depozytowy PLN:
74 2490 0005 0000 4600 9052 5120
Rachunek depozytowy EUR:
60 2490 0005 0000 4600 5507 7692